ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Δικηγορικού Γραφείου Νέστορα Αφροδίτης

Εμπράγματο Δίκαιο – Ακίνητα

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου και γενικότερα σε υποθέσεις ακινήτων/επενδύσεων, παρέχοντας πλήρη νομική υποστήριξη, αλλά και τεχνική, έχοντας τις κατάλληλες γι’ αυτό εξωτερικές συνεργασίες με έγκριτους μηχανικούς, συμβολαιογράφους και λογιστές.

Περισσότερα

Έμφαση και μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις εμπράγματου δικαίου (ενδεικτικά διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής), στον έλεγχο τίτλων στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, την αναζήτηση εγγράφων και συμβολαίων, την έκδοση πιστοποιητικών, καθώς και την επίλυση οποιουδήποτε νομικού κωλύματος ανακύπτει σε τυχόν μεταβίβαση/αγοραπωλησία. Το Γραφείο μας διατηρεί συνεργασίες με έμπειρους συμβολαιογράφους, μηχανικούς, αλλά και λογιστές, προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων.

Οικογενειακό Δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους του αστικού δικαίου, διότι άπτεται της καθημερινότητας, ενώ πέρα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο, χρήζει συχνά και ψυχολογικής υποστήριξης του ατόμου που έρχεται αντιμέτωπο με θέματα τέτοιας φύσης στην προσωπική του ζωή. Για το λόγο αυτό, το γραφείο μας έχει φροντίσει παράλληλα με τη νομική συνδρομή να δίδει στους εντολείς του και τη δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες.
Περισσότερα
Το γραφείο μας ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με υποθέσεις επίλυσης οικογενειακών θεμάτων, στις οποίες προκρίνει αρχικώς τις διαδικασίες συναινετικής επίλυσης διαφορών σχετικά με αυτά ενώ αν προκύψει ανάγκη εξυπηρετεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των εντολέων του και μέσω νομικών διαδικασιών αντιδικίας. Μεταξύ άλλων εξειδικεύεται σε σύνταξη & εκδίκαση αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων επιμέλειας, διατροφής, μετοίκησης, σε σύνταξη και κατάθεση τακτικών αγωγών επιμέλειας, διατροφής. Σε υποβολή αιτήσεων για την έκδοση διαζυγίου με αντιδικία, διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης, αγωγών για την διεκδίκηση των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου, αγωγών αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας.

Εμπορικό Δίκαιο

Ο κλάδος του εμπορικού δικαίου είναι ο συχνότερα μεταβαλλόμενος κλάδος δικαίου. Οι ανάγκες της κοινωνίας είναι αυτές που συχνά προσδιορίζουν τις όποιες νομοθετικές αλλαγές και είναι υψίστης σημασίας η παρακολούθηση των αλλαγών αυτών.

Περισσότερα

Το εμπορικό δίκαιο ασχολείται με θέματα εμπορικών εταιρειών, αξιογράφων , εμπορικών σημάτων , ευρεσιτεχνίας, δίκαιο της αφερεγγυότητας, πτωχευτικό δίκαιο.
Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση τόσο σε θέματα εμπορικού δικαίου όσο και θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης . Σε αυτό περιλαμβάνονται υποθέσεις που άπτονται της τραπεζικής νομοθεσίας, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου των εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνίας, του δικαίου των εμπορικών εταιρειών . Είναι υψίστης σημασίας η καθοδήγηση επιχειρηματιών αλλά και φυσικών προσώπων σε θέματα που άπτονται της εμπορικής νομοθεσίας σε κάθε φάση της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης. Το γραφείο μας δίδει μεγάλη έμφαση στη συμβουλευτική στον τομέα αυτό αλλά και στην αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν σε φάσεις δυσπραγίας των εταιρειών –εντολέων της. Είναι βασική μας αρχή οι εντολείς μας να μας νιώθουν ως μέρος της εταιρείας τους, συνοδοιπόρους και αρωγούς σε όλα τα στάδια της πορείας τους. Εξίσου σημαντική είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εντολέων μας μέσω διαφορών μορφών αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση διαταγών πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, επιβολή κατασχέσεων επί ακινήτων, επιβολή αναγκαστικών κατασχέσεων εις χείρα τρίτων

Πτωχευτικό Δίκαιο

Το πτωχευτικό δίκαιο πιο επίκαιρο από ποτέ γεννά πλείστα όσα θέματα σε επιχειρηματίες, φυσικά ή και νομικά πρόσωπα.
Η συνδρομή μας κατά τη διαδικασία της πτωχευτικής διαδικασίας πολύτιμη.
Περισσότερα

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα και με το νέο πτωχευτικό κώδικα αναμορφώνεται το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών, μέσω της προληπτικής αναδιάρθρωσης ή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι, αφού σύμφωνα με το άρθρο 1 του προσχεδίου: «Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής (κλάδων) ή των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του στοιχείων και στην επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις, σε κάθε περίπτωση εντός της συντομότερης κατά το δυνατόν προθεσμίας».

Διαμεσολάβηση

H διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών η οποία δεν βασίζεται σε νομικούς κανόνες αλλά σε διαρθωμένες διαδικασίες που στόχο έχουν την κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο διευθέτηση των διαφορών.

Περισσότερα
Είναι διαδικασία που στηρίζεται στην εμπιστευτικότητα, στην ταχύτητα, και στον εθελοντισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου 4640/2019: «Ως διαμεσολάβηση, νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Eνώ σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου «Ως διαμεσολαβητής, νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα συμμετέχοντα μέρη και τη διαφορά, το οποίο αναλαμβάνει να διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντάς τα να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση για τη διαφορά τους». Η εμπειρία μας αναφορικά με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης η οποία κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος καθιστά απόλυτα χρήσιμη την αρωγή μας τόσο κατά τη διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων αρχικών ή οριστικών όσο και κατά την παρακολούθηση αυτών από τη θέση του παριστάμενου δικηγόρου.

Κληρονομικό Δίκαιο

Το Γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα κληρονομικού δικαίου, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά.

Περισσότερα

Ειδικότερα αντιμετωπίζουμε υποθέσεις ανάκλησης διαθηκών, αγωγές κληρονομικής περιουσίας, καταπιστεύματα και κληροδοσίες, ενημέρωση για σύνταξη διαθηκών, δημοσίευση διαθηκών και έκδοση κληρονομητηρίου.

Αυτοκίνητα

Παροχή νομικών υπηρεσιών σε υποθέσεις αστικής και ποινικής ευθύνης από αυτοκινητιστικές διαφορές.
Περισσότερα
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε αγωγές αποζημίωσης για υλικές ζημιές, αγωγές αποζημίωσης για σωματικές βλάβες ή και θανάτωση προσώπου, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο εξειδικεύεται σε υποθέσεις ποινικού δικαίου και παρέχει απόλυτη νομική στήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

Περισσότερα

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μηνύσεων και υπομνημάτων καθώς και την παράσταση σε προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις ενώπιον πταισματοδίκη και ανακριτή.Επιπλέον, υπάρχει ενασχόληση και εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν σε εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, κατά της ζωής, υποθέσεις αγορανομικών διαφορών, υποθέσεις για χρέη προς το Δημόσιο, ΙΚΑ, και υποθέσεις ακάλυπτων επιταγών, ενώ ταυτοχρόνως αναλαμβάνουμε υποθέσεις που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.